Twee jaar ziek en nu? Wet verbetering poortwachter

mrt 25, 2021 | Juridisch

Als een werknemer ziek wordt, ontstaat er een zogeheten loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Die loondoorbetalingsverplichting duurt twee jaar (104 weken). Pas daarna mag de werkgever overgaan tot ontslag. Dit alles vloeit voort uit de Wet verbetering poortwachter. 

tijdelijk contract en concurrentiebeding

Het is niet zo dat er niets tegenover die loondoorbetaling staat, zo moet de werknemer meewerken aan zijn re-integratie. Als de werknemer niet (voldoende) meewerkt aan zijn re-integratie dan kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten (tijdelijk stopzetten). In het kader van de verplichtingen die de werkgever heeft op grond van de Wet verbetering poortwachter is hij verplicht om het re-integratietraject te verzorgen. Zo moet de werkgever een plan van aanpak maken waarin wordt vastgelegd welke maatregelen worden getroffen om de werknemer zo snel mogelijk weer te laten terugkeren in zijn oorspronkelijke functie. Het opstellen en uitvoeren van dat plan gaat in overleg met de werknemer. Dat betekent overigens niet dat de werknemer verbeterpunten die zijn werkgever voorstelt zomaar kan weigeren.

Sanctiejaar
Ook moet de werkgever, zo lang de ziekte van de werknemer duurt, het UWV op de hoogte houden van de voortgang. Bijvoorbeeld door periodiek de voortgang te bespreken en schriftelijk vast leggen en de voortgangsevaluaties met het UWV te delen. Aan het einde van de ‘tweejarentermijn’ die uit de Wet verbetering poortwachter voortvloeit, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Nadat een werknemer is ontslagen, neemt het UWV de loondoorbetaling van de (voormalige) werkgever over. Dat is niet vanzelfsprekend. Want als blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan het zo zijn dat het UWV een zogeheten sanctiejaar oplegt aan de werkgever. Een sanctiejaar houdt kortgezegd in dat het UWV de werkgever verplicht om een jaar langer het loon van de werknemer door te betalen. Na afloop van een sanctiejaar neemt het UWV de loondoorbetaling alsnog over.

Uitzondering: eigenrisicodragerschap
Bovenstaande situatie is alleen van toepassing op werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Eigenrisicodragerschap houdt in dat de werkgever het risico op zieke werknemers zelf draagt. Dat betekent dat het UWV de loonkosten van een zieke werknemer niet overneemt van de werkgever na afloop van de tweejarentermijn. De werkgever is, in geval van eigenrisicodragerschap, verplicht de uitkering te betalen zo lang de werknemer aanspraak maakt op een Ziektewet- of WGA- uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Vragen of meer informatie?
Heb je vragen of heb je een situatie waarin onduidelijkheid is over bijvoorbeeld je re-integreren? Of ben je benieuwd naar wat je mag verwachten van je werkgever na afloop van de tweejarentermijn. Neem dan contact met ons. Wij beantwoorden je vragen en onze experts adviseren je graag. Je kunt ons bereiken via hello@staywise.nl of telefoonnummer 070 205 11 23.

 

Deel dit artikel via

Share This